ຄົ້ນຫາວິສາຫະກິດ

ໝາຍເຫດ:

1. ຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດນີ້ໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນຄະນະຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດພິເສດນະຄອນຫຼວງ

2. ບາງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດອາດຈະຄ້າຍຄືກັນ. ສະນັ້ນ ໃຫ້ເລືອກຫົວໜ່ວຍທີ່ຕ້ອງການ

3. ຂໍສະຫງວນຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນເວບໄຊ້ ແລະ ຫ້າມນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນທາງຜິດຕໍ່ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ

+