ວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ

  • ຈຸດມຸ້ງຫມາຍຂອງການພັດທະນາ ຂສພ ແມ່ນເພື່ືອປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ຂະຫຍາຍຕົວໄວຂຶ້ນ, ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະຕິຮູບເສດຖະກິດໃຫ້ເປັນໄປຕາມກົນໄກການຕະຫລາດ, ຫັນທີ່ດິນໃຫ້ເປັນທຶນຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ສ້າງຫນໍ່ແຫນງໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄຫມ, ສ້າງຕົວເມືອງໃຫມ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກການດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ທັງເປັນການສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະ ກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອເດີນຕາມເສັ້ນທາງທີ່ພັກ-ລັດ ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
  • ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ່ຂອງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຂສແມ່ນເພື່ອກໍານົດທິດທາງ, ແຜນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຂສພ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຢູ່ແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຂອງ ລັດ.

+